Bolag: Spectracure
Kortnamn: SPEC
Antal aktier: 87 466 137 st
Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK
Marknadsvärde: 1 653,99 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Jennifer Berntsson

Medicinteknikbolaget Spectracure inriktar sig på att behandla återkommande prostatacancer. Med hjälp av sin PDT-behandling (fotodynamisk terapi) och medicinska verktyget IDOSE har bolaget som mål att med deras patenterade behandlingssystem erbjuda en revolutionerande teknik som medicinmarknaden idag saknar. Förutom prostatacancer vill även företaget att deras PDT-behandling med IDOSE ska få en betydande roll inom behandling av andra solida tumörer såsom bukspottkörtel-, huvud-, lever-, bröst- och halscancer.

Spectracure erbjuder med sin mjukvara IDOSE en fotodynamisk terapi (PDT) som syftar till att med hjälp av laserstrålning eliminera återkommande prostatacancer. Med hjälp av laserstrålar kan tumören exponeras för rätt mängd ljus och därmed få en optimal dos till tumören utan att skada omkringliggande friska vävnad. Förutom att Spectracures teknik erbjuder en individualiserad dosimetri har tekniken även en stor säkerhet när det handlar om att motverka joniserande strålning som många cancerpatienter ofta utsätts för. Laserstrålarna har ingen som helst effekt på att lämna återkommande biverkningar samt kan systemet med IDOSE även bidra till att man kan justera och anpassas efter patienters specifika tumörer. Detta leder till att man kan göra en individuell behandling för varje cancerpatient vilket bidrar till att patienten inte behöver utsättas för en behandling med risk för komplikationer såsom överexponering av läkemedel och strålning. 

Spectracure är idag färdiga med sina kliniska studier och förväntas gå in i fas 3 under 2021. Under fas 1 studien låg fokus på att behandla patienter med återfall av prostatacancer och fastställa metoder som använder säker och finna rätt dos av läkemedel och laserljus. Fokus låg på att finna den korrekta totaldosen och varje patient som varit deltagande i studien har följts under 12 månaders tid med bland annat magnetkameraundersökningar (MR) efter en vecka och 12 månader. Dessutom har patienterna fått lämna regelbundna blodprovet och biopsitagning efter 12 månader. Resultaten har redan påvisat vara sig goda och Spectracures teknik har även slagit ut en patients tumör till 100%. Under fas 2 studien har patienterna fått behandling genom IDOSE och enligt preliminära resultat som redan presenteras har metoden lett till tydliga behandlingseffekter.

1992 inledde FDA (Food and drug administration) ett accelerated approval program (AA) vilken syftar att möjliggöra snabbare godkännande av läkemedel och därmed snabbare lansering på världsmarknaden. Genom att företag visar fina resultat inom kliniska prövningar kan företaget få en snabbare åtkomst på försäljningsmarknaden istället för att inleda en fas 3 process. Genom att påvisa fina resultat såsom ökad överlevnad för cancerpatienter kan företaget lansera sin produkt tidigare än förväntat då behovet är mycket stort för att finna ett botemedel mot prostatacancer. Under november månad kommer Spectracures ledning samt verkställande doktorer som har testat IDOSE att ha ett planerat möte med FDA där syftet är att presentera sina resultat från fas 1 och fas 2 för att ansöka om en snabbare åtkomst på marknaden. Vad som ska tilläggas är att FDA sällan tar emot ansökningar kring AA om inte företaget kan påvisa en betydande behandlingseffekt och fina studieresultat. Spectracure är nu med andra ord nära att gå in i FAS-3 studien som syftar till att få ut sin teknik på världsmarknaden.

”Det är min förhoppning att SpectraCures ansökan om accelerated approval bifalles av FDA. Fler patienter med återfall i prostatacancer kan då erbjudas vår behandling”, säger Masoud Khayyami, VD på SpectraCure.

Att marknaden är enorm för behandling av prostatacancer är ett faktum och idag saknas ofta alternativa metoder för att eliminera prostatacancer. För kännedom är prostatacancer den cancerform som är mest överrepresenterad i Sverige och varje år beräknas cirka 600.000 män få prostatacancer, bara i Europa och i USA. Marknaden är med andra ord enorm och Spectracures metod kan komma att utgöra en betydande roll för dessa patienter. Med 600.000 patienter som har prostatacancer har vi en potentiell marknad som kan nå över 20 miljarder sek varje år. Bara i USA insjuknar just nu 180.000 män i prostatacancer varje år där drygt 60.000 patienter får återfall efter strålbehandling vilket är målgruppen som Spectracure vänder sig emot. Den globala marknaden för prostatacancer har enligt en rapport från BCC Research Market forecasting spått att marknaden kan förväntas nå 65 miljarder dollar till 2021. Kan Spectracure påvisa fina resultat från sitt patientunderlag kan man räkna med att en gigantisk marknad står inför dörren och att företaget kommer att ta för sig enorm del av marknaden för prostatacancer. Kommer Spectracures teknik även att börja testas på andra solida tumörer ökar möjligheterna ännu mer. Frågan kvarstår dock om att ett uppköp kan komma att ske eller om ett licensavtal med en framtida parten blir aktuellt.

Kassan är fylld inför kommande fas 3 studie då en nyemission genomfördes under sommaren. VD Massoud hävdar dessutom att detta är en emission som räcker för att klara att finansiera fas 3.

Triggers

  • resultatsammanställning från fas 1 och fas 2
  • beslut från FDA angående accelerate approval
  • fas-3 ingång under 2021
  • framtida planer på att testa metoden på övriga cancerformer såsom bröstcancer.
  • marknadslansering av IDOSE.

November månad kan bli avgörande för Spectracures framtid – men även för alla män som idag lider av återfall i prostatacancer. Kan det bli så att Spectracure kommer revolutionera läkemedelsindustrin och förhindrandet av prostatacancer? Det återstår och se innan årsskiftet då resultaten kommer presenteras av företaget. Är spectracures resultat över förväntan kommer företaget att uppvärderas rejält då världsmarknaden för behandling av prostatacancer är enorm. 

“En efter en faller pusselbitarna på plats. Nu siktar vi på att summera fas1 och fas2”.

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen Finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller Finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. Finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se

Source link